Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky mohou být upraveny dle legislativnních změn.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování prodeje zájezdů a zprostředkování a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu Cestovní agenturou Ital Viaggi a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti mezi ní a jejími klienty (právnickými i fyzickými osobami).

A. Úvodní ustanovení

1. Není-li v jednotlivém případě ujednáno jinak, spočívají služby Cestovní agentury Ital Viaggi ve zprostředkování nabídek třetích stran – cestovních kanceláří, provozovatelů ubytování, poskytovatelů dopravních služeb, poskytovatelů pronájmů všeho druhu, poskytovatelů jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu a služeb k nim doplňkovým, jako jsou parkování nebo cestovní pojištění.

Rovněž zprostředkuje uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu (dále jen „zprostředkovaná smlouva“).
Cestovní agentura Ital Viaggi neposkytuje ubytování, pouze zprostředkovává klientům ubytování u poskytovatelů ubytování, a stejně tak neposkytuje letecké a jiné dopravní služby, pouze zprostředkuje klientům nákup těchto služeb u leteckých a jiných společností.

2. Cestovní agentura Ital Viaggi zajišťuje ubytovací kapacity a jiné služby cestovního ruchu (transfery apod.) na svůj účet. Tyto služby dále poskytuje za úplatu koncovým klientům, práva a povinnosti plynoucí z uvedených obchodů vznikají přímo cestovní agentuře Ital Viaggi.

B. Objednávání služeb prostřednictvím Cestovní agentury.

1.Cestovní agentura Ital Viaggi zprostředkuje služby na základě závazné objednávky klienta. Závazné objednávce předchází nezávazná poptávka klienta po službách sdělená Cestovní agentuře Ital Viaggi, ústně, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní, emailem nebo jinou písemnou formou.

2.Po obdržení poptávky Cestovní agentura Ital Viaggi vytvoří nabídku zprostředkování uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu, kterou zašle klientovi k odsouhlasení.

3. Projeví-li zákazník jednoznačně souhlas s předloženým návrhem smlouvy, považuje se smlouva za uzavřenou.

4. Odsouhlasením nabídky je mezi klientem a Cestovní agenturou Ital Viaggi uzavřena zprostředkovatelská smlouva, jejímž předmětem je závazek Cestovní agentury Ital Viaggi zprostředkovat klientovi uzavření smlouvy se třetím subjektem a závazek klienta zaplatit cestovní agentuře Ital Viaggi za její služby sjednanou provizi (dále jen „závazná objednávka“). Cestovní agentura Ital Viaggi má právo na provizi, i pokud byla činná jako zprostředkovatel také pro druhou stranu zprostředkované smlouvy.

6. Cestovní agentura Ital Viaggi potvrdí klientovi přijetí jeho závazné objednávky. Pokud se objednávka týká zprostředkování služeb více osobám, zašle Cestovní agentura Ital Viaggi pouze jedno potvrzení, které se týká zprostředkování služeb pro všechny osoby uvedené v objednávce.

7. Na základě závazné objednávky informuje Cestovní agentura Ital Viaggi třetí subjekt o zájmu klienta uzavřít s ním zprostředkovanou smlouvu.
8. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne a klient nepověří Cestovní agenturu Ital Viaggi zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, zprostředkovatelský vztah mezi klientem a Cestovní agenturou Ital Viaggi zanikne a Cestovní agentura Ital Viaggi nemá nárok na uhrazení provize. Cestovní agentura v tom případě zašle klientovi informaci o zrušení objednávky.

9. V případě, že třetí subjekt potvrdí přijetí objednávky klienta, dojde k uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem.
O této skutečnosti Cestovní agentura Ital Viaggi neprodleně informuje klienta.
10. Plnění vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy mezi klientem a Cestovní agenturou Ital Viaggi se má za splněné uzavřením zprostředkované smlouvy, a to i pokud nedojde k následnému plnění z této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu.

C. Ceny služeb a jejich úhrada

1. Cestovní agentura Ital Viaggi uvádí v nabídce ceny zprostředkovávaných služeb. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (dále jen „cena“). Není-li uvedeno jinak, je součástí ceny také provize Cestovní agentury Ital Viaggi, která Cestovní agentuře Ital Viaggi náleží za zprostředkování uzavření smlouvy. Cena zprostředkované služby automaticky nezahrnuje pojištění.

2. Není-li výslovně ujednáno jinak, je cena splatná okamžikem uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Není-li výslovně ujednáno jinak, je zaplacení ceny podmínkou uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem, tedy podmínkou přijetí závazné objednávky třetím subjektem.

3. Je-li tak výslovně uvedeno v nabídce, lze cenu hradit formou v ní vyjmenovaných poukázek za stanovených podmínek.

4. V případě, že třetí subjekt (poskytovatel ubytování nebo jiných služeb) nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne, tj. nedojde ke splnění uzavření zprostředkované smlouvy, a klient nepověří Cestovní agenturu Ital Viaggi zprostředkováním jiné smlouvy služby či neučiní novou závaznou objednávku, Cestovní agentura Ital Viaggi vrátí klientovi zaplacenou cenu.

D. Reklamace a škody

1. Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze zprostředkované smlouvy uzavřené mezi klientem a třetím subjektem je odpovědný třetí subjekt. Cestovní agentura Ital Viaggi, jako zprostředkovatel, neodpovídá za vady při samotném plnění zprostředkované smlouvy a ani za způsobené újmy.

2. Cestovní agentura Ital Viaggi klientům doporučuje, aby případné vady reklamovali u poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

3. V případě zprostředkování prodeje zájezdů je klient oprávněn vady zájezdu reklamovat také oznámením Cestovní agentuře Ital Viaggi. Oznámení je nezbytné učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Cestovní agentura Ital Viaggi reklamaci předá k vyřízení cestovní kanceláři.

4. Cestovní agentura Ital Viaggi klientovi odpovídá za vady poskytnuté služby a za způsobené újmy pouze v případě přímého prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu, nikoli v případě pouhého zprostředkování. V takovém případě je klient povinen vady Cestovní agentuře Ital Viaggi oznámit bez zbytečného odkladu, aby Cestovní agentura Ital Viaggi měla možnost sjednat nápravu. Klient je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy, zejména je povinen dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených cestovní agenturou Ital Viaggi nebo třetím subjektem a je povinen dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR.

5. Popis zprostředkovaných služeb je na webových stránkách Cestovní agentury Ital Viaggi a v nabídce uveden dle informací, které Cestovní agentuře Ital Viaggi poskytli poskytovatelé služeb. V zájmu zvyšování kvality služeb klientům doporučuje Cestovní agentura Ital Viaggi aby jí po jejich realizaci poskytli aktuální recenzi.

E. Rozhodné právo a soudní příslušnost

1. Smlouva o zprostředkování uzavřená mezi Cestovní agenturou Ital Viaggi a klientem a jakékoliv spory vzniklé v souvislosti nebo vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky.

2. Smlouva o zprostředkování, uzavřená mezi Cestovní agenturou Ital Viaggi a klientem, se řídí českým právem.

F. ADR a ODR klauzule

V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

G. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

Zákazník je srozuměn s tím, že Cestovní agentura Ital Viaggi je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. G.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům Cestovní agentury Ital Viaggi (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne Cestovní agentura Ital Viaggi na žádost zákazníka.

3. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura Ital Viaggi je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

4. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura Ital Viaggi bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je Cestovní agentura Ital Viaggi oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese Cestovní agentury Ital Viaggi nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@Ital Viaggitour.cz. V tomto případě nebude Cestovní agentura Ital Viaggi zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

5. Výše uvedená ustanovení čl. G platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

1. Požadovat od Cestovní agentury Ital Viaggi přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

2. Požadovat, aby Cestovní agentura Ital Viaggi omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud -zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;

 • zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
 • Cestovní agentura Ital Viaggi již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
 • zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Cestovní agentury Ital Viaggi převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

3. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Získat od Cestovní agentury Ital Viaggi kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je Cestovní agentura Ital Viaggi povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:

 • účel zpracování;
 • kategorie osobních údajů, které zpracovává,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

5. Získat své osobní údaje, které Cestovní agentura Ital Viaggi zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud

 • je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo
 • se zpracování se provádí automatizovaně.
  Pokud je to možné, předá Cestovní agentura Ital Viaggi osobní údaje zákazníka jinému správci.

H. Závěrečná ustanovení

Cestovní agentura Ital Viaggi je oprávněna všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. Tuto skutečnost je Cestovní agentura Ital Viaggi povinna klientovi písemně oznámit. Klient má právo změny odmítnout a smlouvu o zprostředkování z toho důvodu vypovědět nejpozději ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení.

2. Cestovní agentura Ital Viaggi a klient si doručují především formou emailové komunikace, a to na email uvedený v objednávce anebo v nabídce. Kontaktními údaji jsou: ital@ital.cz, tel. + 608 272 278 nebo 774 185 899. Popřípadě přímo v kanceláři CA Ital Viaggi Jaromírova 531/9 dle pracovní doby.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti ke dni 17. 7. 2014 .a byly aktualizovány 25. 5. 2018.

G. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

Zákazník je srozuměn s tím, že Cestovní agentura Ital Viaggi je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. G.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům Cestovní agentury Ital Viaggi (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne Cestovní agentura Ital Viaggi na žádost zákazníka.

3. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura Ital Viaggi je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

4. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura Ital Viaggi bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je Cestovní agentura Ital Viaggi oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese Cestovní agentury Ital Viaggi nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@Ital Viaggitour.cz. V tomto případě nebude Cestovní agentura Ital Viaggi zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

5. Výše uvedená ustanovení čl. G platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

1. Požadovat od Cestovní agentury Ital Viaggi přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

2. Požadovat, aby Cestovní agentura Ital Viaggi omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud -zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;

 • zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
 • Cestovní agentura Ital Viaggi již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
 • zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Cestovní agentury Ital Viaggi převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

3. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Získat od Cestovní agentury Ital Viaggi kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je Cestovní agentura Ital Viaggi povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:

 • účel zpracování;
 • kategorie osobních údajů, které zpracovává,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

5. Získat své osobní údaje, které Cestovní agentura Ital Viaggi zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud

 • je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo
 • se zpracování se provádí automatizovaně.
  Pokud je to možné, předá Cestovní agentura Ital Viaggi osobní údaje zákazníka jinému správci.